Regulamin

REGULAMIN SERWISU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług,
w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.       Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu. Użytkownicy którzy nie akceptują powyższego dokumentu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Operatora.

3.       Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4.       http://szopKoszulek.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest All Digital Sp. z o.o., ul. Kościerska 13H 89-604 Chojnice, adres e-mail: kontakt@szopkoszulek.pl.

5.       Użyte w niniejszym regulaminie określenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

a)    Regulamin – niniejszy regulamin;

b)    Serwis – witryna internetowa http://szopKoszulek.pl;

c)    Operator/Sprzedawca – All Digital Sp. z o.o., ul. Kościerska 13H 89-604 Chojnice, adres e-mail:   kontakt@szopkoszulek.pl

d)    Użytkownik– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

e)    Kupujący – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru;

f)     Konsument – Kupujący będącyosobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

g)    Sklep– założony przez Użytkownika w ramach Serwisu;

h)    Towar – dostępne w Serwisie koszulki z wykorzystaniem wzorów graficznych lub słowno-graficznych;

i)      Utwór – zamieszczony na koszulce wzór graficzny lub słowno-graficznych, którego autorem jest Użytkownik;

j)      Generator – aplikacja umożliwiająca projektowanie koszulek.

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.       Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia elektronicznego spełniającego minimum wymagań technicznych oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, w tym dostęp do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.

2.       W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

3.       Operator przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie: sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu, projektowania koszulek przy pomocy Generatora, zakładania Sklepów przez Użytkowników.

4.       Użytkownik może korzystać z usług Serwisu za pośrednictwem zarejestrowanego konta bądź bez takiej rejestracji. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie jest możliwe tylko po założeniu konta. Rejestracja konta jest dobrowolna.

5.       Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą adresu e-mail: kontakt@szopkoszulek.pl.

6.       Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

7.       Użytkownicy nie mogą zamieszczać w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności:

a)    naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

b)    naruszających prawa osób trzecich;

c)    obrażających uczucia innych osób, w tym uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej, wzywającej do nienawiści;

d)    treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;

e)    treści szykanujących lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;

f)     treści naruszających prawa autorskie, w tym zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,

8.       Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych
w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac
i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.

 

§ 3. REJESTRACJA I USUNIĘCIE KONTA

1.      Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

2.      Użytkownik zakładając konto musi skorzystać z formularza rejestracyjnego, w którym zamieszcza wymagane dane.

3.       Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na adres e-miał wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po jego uruchomieniu następuje potwierdzenie rejestracji konta.

4.      Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do logowania do konta. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępnienia osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do konta.

5.       Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian, w tym ich usunięcia.

6.      Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania konta na inne podmioty, bez uprzedniej zgody Operatora.

7.      Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia konta.

8.      Operator uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika
w przypadku naruszenia postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 4. SKLEPY

1.      Założenie przez Użytkownika Sklepu, polega na nadaniu mu niepowtarzalnej nazwy, przy czym pełna nazwa Sklepu składa się z dwóch członów, nazwy nadanej przez Użytkownika oraz końcówki szopKoszulek.pl.

2.       Użytkownik prowadzący Sklep może go zindywidualizować poprzez dodanie treści, z tym zastrzeżeniem, że muszą one być zgodne
z Regulaminem.

3.      Użytkownik poprzez Sklep może zamieszczać do sprzedaży Towar zaprojektowany przez siebie przy pomocy Generatora.

4.      Wobec Towaru określonego w ust. 3, Użytkownik oświadcza, że:

a)   wzory graficzne lub graficzno-słowne umieszczane na Towarze stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

b)    przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu lub uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na rozpowszechnianie
i udzielanie dalszych licencji;

c)    utwór nie narusza praw osób trzecich.

5.      Użytkownik wraz z dodaniem do Sklepu Towaru z zamieszczonym Utworem, udziela Operatorowi licencji na zasadzie niewyłącznej, nieodpłatnej, na czas nieograniczony i nieograniczonej terytorialnie prawa do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji:

a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania określona techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)     w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie "b" powyżej - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

6.       Licencja, o której mowa w ust. 5 powyżej, wygasa z chwilą usunięcia Towaru z asortymentu Sklepu bądź usunięcia Sklepu przez Użytkownika.

7.       Autor Utworu oświadcza, iż rezygnuje z wyświetlania i umieszczania na Towarze swoich danych jako autora Utworu.

8.       Autor Utworu zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności od Operatora wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich autorskich praw lub dóbr osobistych względem Utworu.

9.       Użytkownik dodając Towar do Sklepu określa jego nazwę oraz cenę.

10.    Sklep naruszający postanowienia Regulaminu może zostać usunięty przez Operatora.

 

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1.      Serwis umożliwia składanie przez Użytkowników zamówień na Towary przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2.       W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru Towaru, sposobu dostawy i płatności oraz wprowadzić dane płatnika. Wraz ze złożeniem zamówienia Użytkownik potwierdza, iż zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty za Towar.

3.       Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające: numer zamówienia, wykaz zamówionych Towarów, wartość zamówienia i dane Klienta.

4.      Zamówienie realizowane jest w ciągu 5  dni roboczych od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Operatora.

5.       Serwis realizuje dostawy na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.       Czas realizacji dostarczenia przesyłki i koszty dostawy zależą od wybranego sposobu doręczenia, które wskazane są Klientowi podczas wyboru sposobu dostawy.

7.       Serwis wyróżnia następujące formy płatności:

a)      przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto;

b)      płatność online przy pomocy systemu płatności – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia poprawnie wykonanej operacji od operatora płatności.

 

§ 6. CENA

1.       Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki.

2.       Podana cena w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną
i wiążącą Użytkownika.

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.      Wszystkie oferowane i dostarczane Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia wady Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

2.       Każdy Towar może być reklamowany z zgodnie przepisami  ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi, zostanie stwierdzona wada.

3.      W sytuacji wystąpienia wady Towaru, Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od preferencji Klienta.

4.      Reklamacje należy zgłosić Sprzedawcy w dowolnej formie
np. elektronicznej na adres e-mail: kontakt@szopkoszulek.pl. W reklamacji należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Użytkownik może skorzystać z wzoru reklamacji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.      Reklamowany Towar należy odesłać na adres: All Digital Sp. z o.o., ul. Kościerska 13H 89-604 Chojnice.

6.      Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo 
w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7.       Sprzedawca musi wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli żądanie reklamacyjne dotyczy naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, obniżenia ceny Towaru, to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

8.       Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2.       Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik
nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać Sprzedającemu na adres e-mail: kontakt@szopkoszulek.pl.

3.       Zwracany Towar musi być kompletny, zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

5.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.         Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od umowy.

7.         Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
W przypadku, gdy Konsument dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument podał numer rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki oraz wyraził zgodę za zwrot środków pieniężnych w taki sposób.

8.       Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny
w terminie 14 dni, nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.

2.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

3.       Integralną część Regulaminu stanowią: załącznik nr 1 Reklamacja Towaru oraz załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

4.       Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja
o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian
w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.

5.       Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Reklamacja Towaru:

 

Do

All Digital Sp. z o.o.  ul. Kartuska 18, 83-400 Kościerzyna 

  

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja Towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …..........…… roku Towar ……………………………………………………………………………. jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………...……………

………………………………………………………………………….………………………………………...…………

Wada została stwierdzona w dniu ……………..….. roku.

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany Towaru na nowy* (art. 561§ 1)
  • nieodpłatną naprawę Towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny Towaru o kwotę …………………………………. (słownie: …………………………………………………………….…) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………….……………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny Towaru na konto ………………………………………………….………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

 

Do

All Digital Sp. z o.o., ul. Kościerska 13H 89-604 Chojnice

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

  

Ja ……………………………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:

 ……………………………………………………………………………………………………………..………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy ……………… roku. 

 

……………………

Podpis konsumentaLogowanie
Login:
Hasło:
Koszyk
Twój koszyk jest pusty...

Losowe nadruki